Bezpieczne przechowywanie beczek i konfekcja płynów niebezpiecznych.

Materiałami niebezpiecznymi określa się substancje, które ze względu na swoje własności chemiczne, fizyczne lub biologiczne mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała ludzkiego, zniszczeń lub szkód materialnych a nawet do śmierci. Są podzielone na 13 klas wśród których znajdują się m.in. materiały wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały promieniotwórcze, materiały utleniające i żrące.

Zawsze kluczowe jest posiadanie aktualnej Karty Charakterystyki oraz dokumentacja o dodatkowych zagrożeniach wynikających z kontaktu z cieczą.

Bezpieczeństwo magazynowania materiałów niebezpiecznych jest kwestią o kluczowym znaczeniu zarówno dla ochrony zdrowia pracowników, jak i dla ochrony środowiska. Oto kilka ogólnych zasad, które należy przestrzegać podczas przechowywania substancji niebezpiecznych:

 1. Zgodność z przepisami:
  • Wszystkie działania związane z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych muszą być zgodne z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami prawnymi. Przepisy te mogą dotyczyć zarówno rodzaju magazynowanych substancji, jak i sposobów ich przechowywania.
 2. Odpowiednie oznakowanie i klasyfikacja:
  • Substancje niebezpieczne muszą być prawidłowo sklasyfikowane i oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać informacje o rodzaju zagrożenia, jak również odpowiednie piktogramy ostrzegawcze.
 3. Odpowiednia infrastruktura:
 4. Środki ochrony osobistej:
  • Pracownicy zatrudnieni przy magazynowaniu substancji niebezpiecznych powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, który może obejmować odzież ochronną, rękawice, okulary, a w niektórych przypadkach także aparaty ochrony dróg oddechowych (wyposażenie pracownika powinno być adekwatne do rodzaju produktów przechowywanych na magazynie).
 5. Szkolenia i procedury awaryjne:
  • Wszystkie osoby pracujące z substancjami niebezpiecznymi powinny przejść odpowiednie szkolenia z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z tymi substancjami oraz z procedur w przypadku awarii. Istotne jest, aby pracownicy byli świadomi potencjalnych zagrożeń i wiedzieli, jak zareagować w sytuacji zagrożenia.
  • Instrukcja reakcji/postępowania na wycieki- dostępna dla każdego Pracownika.
 6. Regularne przeglądy i audyty:
  • Regularne przeglądy stanu technicznego magazynów oraz audyty procedur bezpieczeństwa pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zapobieganiu wypadkom.
 7. Rejestracja konfekcji cieczy: Każda czynność związana z dolaniem, lub zlaniem cieczy powinna być osobno rejestrowana.

Dalsze informacje na temat konkretnych regulacji oraz najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa magazynowania materiałów niebezpiecznych otrzymasz od naszych Specjalistów podczas spotkań lub na osobne zapytania.

„bo to od nas zależy co Matka Natura pozostawi naszym Dzieciom…”

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z tobą.