Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu www.sintac.pl

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Sklep www.sintac.pl, działający pod adresem http://sintac.pl prowadzony jest przez Sintac-Polska Sp.z o.o., ul. Szpotańskiego 10,04-760 Warszawa, NIP: 634 00 14 317, Regon: 271852316.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sintac@sintac.pl; telefonicznie: tel. +48 22 812 62 54 lub pisemnie na adres firmy.

Słowniczek:
Sklep – prowadzony przez spółkę Sintac-Polska Sp.z o.o. pod adresem: www.sintac.pl, oferujący Produkty za pośrednictwem Internetu;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je Klientowi osobiście lub przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – towary lub usługi z asortymentu Sklepu;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne, lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line np. PayU;
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie: www.sintac.pl
Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez strony internetowe http://sintac.pl/, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: https://sintac.pl/moje-konto/ i wypełnić formularz, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
Informacje o Produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
Zamówienia można składać w następujący sposób:
poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej sklepu
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
wyboru zamawianych towarów lub usług,
wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem uiszczenia Klienta zapłaty za Produkt w terminie 14 dni. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie traktowane jest jako niezłożone, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu wyłącznie w dniu złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia towar niezwłocznie jest wysyłany do Klienta.

III. Ceny towarów.

Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
podawane są w złotych polskich,
zawierają podatek VAT,
zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
Koszty wysyłki:
Koszty dostawy są naliczane automatycznie przez sklep internetowy. W przypadku nieprawidłowości w naliczeniu kosztów wysyłki prosimy o pilny kontakt (najlepiej telefoniczny).

IV. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

V. Reklamacje

Zaleca się, by wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, były zgłaszane na adres e-mailowy sintac@sintac.pl. W celu nadania reklamacji prawidłowego biegu zaleca się, by Klient podał swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sklep ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych Produktów.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji. W szczególności, reklamacja Klienta może być sformułowana w ramach:
rękojmi (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez roszczeń od sprzedawcy);
gwarancji (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);
Kupujący może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko) gdy, wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
Produkt posiada wady fizyczne,
Produkt jest niezgodny z umową;
wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia,
w fakturze VAT lub paragonie fiskalnym występuje błąd.
Zaleca się, by reklamacje, były kierowane:
na adres e-mail: sintac@sintac.pl (w tytule maila prosimy wpisać pełny numer zamówienia).
W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej
adres do korespondencji
adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej)
datę nabycia Produktu
rodzaj reklamowanego Produktu
dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia
żądanie Klienta
Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sklepowi dowód zakupu Produktu (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu to waru). Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania.

Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji. Podstawą do wniesienia reklamacji jest faktura VAT.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej.
Zaleca się, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone:
pisemnie na adres: Sintac.pl, ul. Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sintac@sintac.pl
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt do Sklepu przed upływem 7 dniowego terminu.
Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły oferowany sposób dostarczenia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sklep przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.
Konsument może ponosić odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien więc postępować z Produktem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

VIII. Dane osobowe

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sintac-Polska Sp.z o.o. w celu zawarcia oraz realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności www.sintac.pl

IX. Postanowienia końcowe.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sintac-Polska Sp.z o.o..
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2019 roku do odwołania.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sintac.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.